Вајомаг ги има имплементирано и успешно ги спроведува следниве сертификати: НАССР и ISO 9001:2008. Вработените во организацијата на секојдневно работат на подобрување на работните процеси воспоставени со горенаведените сертификати.

 HACCAP сертификат

 ISO 9001:2008 сертификат