ВИЗИЈАНашата визија е да се развиваме како реномирана трговска компанија, со стабилна пазарна позиција, отворенa кон нови пазари и нови партнерства, компанија која пласира квалитетни производи, применувајќи најсовремени технологии и деловни стандарди.

МИСИЈАНашата визија можеме да ја постигнеме само преку постојано креирање на дополнителна вредност за сите засегнати страни (стеикхолдери), подобрување на процесот на дистрибуција на производи со супериорен квалитет, но и професионалност и успешност на деловните операции.

ВРЕДНОСТИЗа да ја оствари поставената мисија, Вајомаг има воспоставено систем кој се базира на следниве принципи:

VREDNOSTI